(1)
 , . York University Daily Bulletin, November 1973. YUB 2012.