[1]
  , “York University Bulletin, November 1992”, YUB, Nov. 1992.